Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony septemberevents.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez stronę septemberevents.pl pod adresem internetowym septemberevents.pl (zwany dalej „Stroną”), która jest prowadzona przez firmę:

September Events Jakub Fajfrowski
ul. Mosiężna 7/28
53-441 Wrocław
woj. dolnośląskie

 

Pojęcia

Administrator – firma  September Events Jakub Fajfrowski

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania poprzez szczególny czynnik określający tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, informacje gromadzone za pośrednictwem tzw. cookies.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem septemberevents.pl

Użytkownik – każda z osób fizycznych odwiedzająca Stronę.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest September Events Jakub Fajfrowski. ul. Mosiężna 7/28, 53-441 Wrocław, woj. dolnośląskie
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, system operacyjny rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia na Stronę) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
 3. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • Google Ads (administrator cookies: Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

 

Zasady przetwarzania danych przez September Events Jakub Fajfrowski:

1. Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość

Dane osobowe uzyskiwane przez Stronę przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której owe dane dotyczą.

2. Ograniczenie celu

Dane osobowe uzyskiwane przez Stronę zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, tj. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji produktowych a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3.  Minimalizacja danych

Dane osobowe uzyskiwane przez Stronę są adekwatne, stosowne ograniczone do tego, co niezbędne – ich zakres nie przekracza treści koniecznych dla realizacji wskazanych w pkt 2.

4. Prawidłowość

Strona podejmuje wszelkie działania, by pozyskane dane były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

5. Ograniczenie przechowania

Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji celów funkcjonowania Strony.

6. Integralność i poufność

Pozyskane przez Stronę dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uprawnienia Użytkowników przysługujące w ramach ochrony danych osobowych

 1.  Prawo do informacji o przetwarzaniu danych (na żądanie Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych takiego przetwarzania, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie usunięcia);
 2.  Prawo do uzyskania kopii danych (na żądanie Użytkownika Administrator przekazuje kopię danych osobowych, dotyczących Użytkownika zgłaszającego takowe żądanie);
 3.  Prawo do sprostowania (Administrator usuwa ewentualne niezgodności i błędy dotyczące przetwarzania danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli uległy zmianie bądź są niekompletne);
 4.  Prawo do usunięcia danych (gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane);
 5.  Prawo do ograniczenia przetwarzania (Administrator zaprzestaje dokonywania działań na danych osobowych za wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą);
 6.  Prawo do przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z umową, bądź wyrażoną zgodą);
 7.  Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych w celach marketingowych (Użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu);
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych (Użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Go dotyczą).
 9. Prawo wycofania zgody (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – Użytkownik może ową zgodę wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody)

 

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

a)   Pisemnie – na adres: September Events Jakub Fajfrowski. ul. Mosiężna 7/28, 53-441 Wrocław, woj. dolnośląskie

b)   Mailowo – na adres jakub@septemberevents.pl

 

Wniosek szczegółowo i precyzyjnie powinien wskazywać cel żądania, a także w treści wskazany być powinien adres email żądającego – formą elektroniczną przekazana zostanie odpowiedź. Zostanie ona udzielona niezwłocznie.

 

Realizacja funkcji pozyskiwania informacji

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1)  Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

2)  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

 

Pliki cookies

Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1)  Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2)  Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i Facebook.

 

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1)  Sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

2)  Stałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na podstronach Strony.

Dobrowolność

Dane podane przez Państwa w formularzu są uzyskane wyłącznie poprzez ich dobrowolne udostępnienie przez Państwa. Na potrzeby funkcjonowania Strony serwis zapisywać może również informacje o parametrach połączenia (mowa tu np. o czasie przebywania na stronie internetowej).

Dane osobowe korzystających odwiedzających Stronę przetwarzane są celem:

a)   Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy):

1)   Świadczenia usług drogą elektroniczną;

2)   Obsługi zapytań kierowanych za pomocą formularzy kontaktowych na Stronie oraz przesyłanych drogą e-mail;

3)   Obsługi reklamacji produktowych;

b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora):

1)   Analiz analitycznych i statystycznych – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

2)   Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Okres przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu – dane przetwarzane są przez okres, który umożliwia jego realizację. W przypadku, gdy przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Okres ten przedłużony być może, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tymże okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim wymagać będą tego przepisy prawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych:

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, celem zapewnienia, że dane przekazywane przez Państwa są w zupełności bezpieczne – dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne. Szczególny nacisk kładziony jest na wymóg, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie uzasadnionej potrzeby – aktualizowana.